Обществена поръчка

 

ДОКУМЕНТ: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

ПРЕДМЕT: „Изготвяне на технологични планове за първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Белоградчик за кандидатстване по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по реда на Наредба № 22 от 07 юли 2008 г. от ПРСР 2007 – 2013 г”

Документация за участие можете да изтеглите ТУК 684 КВ

 

 

ДОКУМЕНТ: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

ПРЕДМЕT:  „Основен ремонт на общински пътища на територията на община Белоградчик и изкърпване на асфалтови настилки по уличната мрежа на гр.Белоградчик“

Документация за участие можете да изтеглите  ТУК 356 КВ

 

 

 ДОКУМЕНТ: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

ПРЕДМЕT: „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Белоградчик“

Документация за участие можете да изтеглите ТУК 10 МВ

Прикачени файлове

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик