ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ / TOURIST ROUTES

1za_print18

Маршрут 1 ”Белоградчишки скали”
1. Туристически Информационен Център;
2. Исторически музей;
3. Белоградчишка крепост;

4. Природо-научен музей;
5. Местност „Субашин чешма”.
Дължина – 4.00 км; Денивелация – 150 метра. Време за посещения и преход – 4 ч. 30 мин.
Специални изисквания – няма. Маршрутът е лек и се преминава по оформени пътеки. Наблюдава се основният масив на Белоградчишките скали.

Route 1 „Belogradchik rocks“
1. Tourist information centre;
2. The Museum of History;
3. Belogradchik Fortress;

4. Museum of natural sciences;
5. Place “Subashin spring”.
Length – 4 km.; Displacement – 150 m. The time for visit and passages is 4h. and 30m.
Special requirements – none. The Road is easy and there are well formed paths. The central massif of the Belogradchik rocks can be seen.

Маршрут 2 ”Планиница”
1. Туристически Информационен Център;
2. Място за почивка;
3. Чешма Хайдушко кладенче;
4. Пикник Планиница;
5. Хижа Планиница;
6. Местност Чуката.
Дължина – 8.00 км; Денивелация – 260 метра Време за преход – 6.00 часа. Специални изисквания – необходим е водач и туристическа екипировка. Маршрутът е средно тежък. Преминава се по оформени пътеки. Наблюдава се източният масив на Белоградчишките скали. От пикник „Планиница” се открива прекрасна панорамна гледка към почти целия скален комплекс. При добро време и повече търпение е възможно да се наблюдават дневни грабливи птици.

Route 2 „Planinitsa“
1. Tourist information centre;
2. Place for rest;
3. Spring “Hajdushko kladenche”;
4. The Picnic of Planinitsa;
5. The tourist base Planinitsa;
6. The Chukata grounds.
Length – 8 km.; Displacement – 260 m. The time for visit and passages is 6 hours. Special requirements – a guide and tourist equipment. The Road is middle hardship. There are well formed paths. The east part of the Belogradchik rocks can be seen. There is a wonderful view to almost the whole rock complex from the Picnic of Planinitsa. If the weather is good and one has more patience it is possible in day time that birds of pray could be seen.

Маршрут 3 ”Збегове”
1. Туристически Информационен Център;
2. Исторически музей;
3. Белоградчишка крепост;
4. Местност Редута;
5. Местност Разкръсие;
6. Скална група Збегове;
7. Попската къща;

8. Местност Брод;
9. Белоградчишка крепост.

Дължина – 13.00 км; Денивелация – 170 метра Време за посещение и преход – 6.00 часа
Специални изисквания – необходим е водач и туристическа екипировка. Маршрутът е средно тежък. Преминава се по оформени пътеки. Наблюдава се западният масив на Белоградчишките скали. Местността „Збегове” е част от старинен комплекс от охранителни и наблюдателни пунктове, следи от съоръженията на които могат да бъдат открити все още. От наблюдателната кула на Збеговете се открива чудесна панорама към Белоградчишките скали и връх Ведерник.

Route 3 „Zbegove“
1. Tourist information centre;
2. The Museum of History;
3. Belogradchik Fortress;
4. The “Reduta” grounds;
5. “Razkrusie” grounds;
6. The rock group “Zbegove”;
7. Popskata kushta;
8. Brod ground;
9. Belogradchik fortress.
Length – 13 km.; Displacement – 170 m. The time for visit and passages is 6 hours. Special requirements – a guide and tourist equipment. The Road is middle hardship. There are well formed paths. The west massif of the Belograd- chik rocks can be seen. The Zbegove grounds is part of antique complex of the equipment can be found there. A beautiful view of the Belogradchik rocks and Vedernik peak can be seen from the observation post Zbegove.

Маршрут 4 „Ведерник”
1. Туристически Информационен Център;
2. Исторически музей;
3. Белоградчишка крепост;
4. Местност Редута;
5. Местност Разкръсие;
6. Скална група Збегове;
7. Пикник Дъбрава;

8.Местност Столове;
9. Връх Ведерник;
10. Местност „Зарен” до с. Праужда.
Необходим е организиран транспорт от с. Праужда до гр. Белоградчик Дължина – 12.00 км; Денивелация – 605 метра. Време за посещение и преход – 8.00 часа
Специални изисквания – необходим е водач, туристическа екипировка. Маршрутът е средно тежък. Преминава се по оформени пътеки. След пикник „Иванов камък” в местността „Столове” се намира група вековни дървета – Церове. Изкачването до върха и слизането от него се осъществява по различни пътеки. Наблюдава се западния масив на Белоградчишките скали.

Route 4 „Vedernik peak“
1. Tourist information centre;
2. The Museum of History;
3. Belogradchik Fortress;
4. The “Reduta” grounds;
5. “Razkrusie” grounds;
6. The rock group “Zbegove”;
7. The picnic “Dubravka”;
8. The “Stolove” grounds;
9. Vedernik peak;
10. The Zaren grounds at the village of Prauzhda.
Length – 12 km.; Displacement – 605 m. The time for visit and passages is 8 hours. Special requirements – a guide and tourist equipment. The Road is middle hardship. There are well formed paths. There is a group of some centuries old trees ceris oaks. There are different paths for going up and down the peak. The west part of the Belogradchik rocks can be seen.

Маршрут 5 „Светът на скалите“
1. Панорамна площадка „Мислен камък”;
2. Панорамна площадка „Чачин камък”;
3. Панорамна площадка „Маркашница”;
4. Пещера „Лепеница”;
5. Заслон „Субашин”;
6. Белоградчишка крепост.
Дължина – 9.00 км; Денивелация – 210 метра. Време за посещение и преход- 6.00 часа. Специални изисквания – няма. Маршрутът е лек и се преминава по оформени пътеки. Наблюдава се централния масив на Белоградчишките скали.

Road 5 „World of the rocks“
1. Panorama ground “Mislen kamak”;
2. Panorama ground “Chachin kamak”;
3. Panorama ground “Markashnica”;
4. The Lepenica cave;
6. Place “Subashin spring”;
6. Belogradchik Fortress;
Length – 9 km.; Displacement – 210 m. The time for visit and passages is 6 hours. Special requirements – none. The road is easy and there are well formed paths. The central massif of the Belogradchik rocks can be seen.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик