Приемна

Приемните дни на Кмета и неговите заместници се провеждат по едно и също време, като всеки ръководител приема с екипа си с цел своевременно, компетентно и ефективно решаване на молбите и предложенията на гражданите.

Приемът на Кмета и неговите заместници се осъществява в понеделник, в часовете от 13:30 до 17:00 часа. Изслушването на гражданите през седмица се налага от практиката, за да се осигури технологично време за решаване на поставените въпроси от предходния прием.

Организацията на приема се осъществява от мл. експерт “Връзки с обществеността на Община Белоградчик”, който координира и обезпечава приемането на граждани и представители на организации от Кмета и неговите заместници.Записването за прием се осъществява при техн.секретар на Община Белоградчик.

Приемането и изслушването на гражданите се регистрира в Приемна книга, в която по дати и пореден номер се записват данните на лицето или организацията, поставения проблем и ресорния ръководител, към когото се насочва за приемен ден. Когато въпросите са решими в оперативен порядък, гражданите се насочват към конкретната служба или служител за решение. Когато искането не е от компетенциите и правомощията на Кмета и Общината, гражданите се насочват към съответната институция.