Община Белоградчик, в качеството си на бенефициент, успешно реализира Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0023-C01, наименование на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проектното предложение е насочено към внедряване на енергийни мерки в многофамилна жилищна сграда и сграда ПОС за предоставяне на социални и образователни услуги, целящо подобряване на енергийната им ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите. В проекта обектите на интервенция са многофамилна жилищна сграда, със създадено СС „Здравец 21-30“ и сграда с функциониращи социална и образователна услуги. От реализацията на проектните дейности ще са облагодетелствани не само собствениците и ползвателите на сградите, но и населението като цяло, тъй като подобряване от енергийната им ефективност, цялостната визия на обектите на интервенция ще се създадат условия за по-добър живот, комфорт и повишаване качеството на жизнената среда. Предвидените дейности за изпълнение са в съответствие с предписаните мерки в енергийни и технически обследвания за отделните сгради, водещи до подобряване както на цялостните енергийни характеристики на сградите, но и подобряване по отношение на конструктивна устойчивост.
Обща цел на проекта е да допринесе за намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот. Специфичната цел е подобряване на енергийната ефективност на сградите в жилищния и публичния сектор, в частност сграда за социална и образователна услуги.
Постигнатите резултати са:
1. Осигуряване на необходимата организация и управление на проекта, с очаквани резултати: Сформиран екип за изпълнение на проекта; Изработен план за действие; Провеждани регулярни работни срещи на екипа; Изготвени и проведени процедура за избор на изпълнител; Осъществен мониторинг и контрол по осъществяване на проектни дейности.
2. Осъществяване на строително монтажни работи на многофамилна жилищна сграда и сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги, с очаквани резултати: Осъществени строително – монтажните работи на 2 бр. сгради.
3. Осъществяване на строителен надзор, с очакван резултат: Осъществен строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи на 2 бр. сгради.
4. Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на 1 бр. многофамилна жилищна сграда и сграда ПОС за предоставяне на социални и образователни услуги, с очакван резултат: Осъществен авторски надзор на изпълнение на строително – монтажните работи на 2 бр. сгради.
5. Информация и комуникация, с очаквани резултати: Изработени и проведени: 1. Пресконференции – 2 бр. /стартираща и заключителна/ 2. „Първа копка“ 3. Билборд – 1 бр. 4. Постоянни обяснителни табели – 2 бр.дипляни А4 500 5. Банер- 1 бр 6. плакати/ А3 – 40 бр. 7, ел. публикаци – 4 бр. 8. флаери – 1000 бр. 9 . папки – 60 бр.
6. Въвеждане на обектите в експлоатация, с очакван резултат: 2 бр. издадени разрешения за ползване или удостоверения за въвеждане на обектите в експлоатация

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик””, № BG16RFOP001-2.002-0023-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.