Успешно приключи проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Община Белоградчик, в качеството си на бенефициент, реализира Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, наименование на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Проектното предложение е насочен към внедряване на енергийни мерки в многофамилните жилищни сгради, целящо подобряване на енергийната им ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите. В проекта обектите на интервенция са многофамилни жилищни сгради – 5 на брой, със създадени Сдружения на собственици , както следва: „Идеален център“, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I № 1- 3, „Зора», гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I № 26, „Балтона“, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I № 28, Успех“, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I № 27, „Здравец 12-19“, гр. Белоградчик, ж.к. Здравец № 12-19. От реализацията на проектните дейности ще са облагодетелствани не само собствениците на самостоятелни обекти в сградите, но и живеещите в околните сгради, тъй като подобряване на външния облик и цялостната визия на обектите на интервенция ще се създадат условия за по-добър живот, комфорт и повишаване качеството на жизнената среда. Предвидените дейности за изпълнение са в съответствие с предписаните мерки в енергийни и технически обследвания за отделните сгради, водещи до подобряване както на цялостните енергийни характеристики на сградите, но и подобряване по отношение на конструктивна устойчивост.
Обща цел на проекта е да допринесе за намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот. Специфичната цел е подобряване на енергийната ефективност на сградите в жилищния сектор.
Постигнатите резултати са:
1. Осигуряване на необходимата организация и управление на проекта, с очаквани резултати: Сформиран екип за изпълнение на проекта; Изработен план за действие; Провеждани регулярни работни срещи на екипа; Изготвени и проведени процедура за избор на изпълнител; Осъществен мониторинг и контрол по осъществяване на проектни дейности.
2. Осъществяване на строително монтажни работи на многофамилни жилищни сгради, с очаквани резултати: Осъществени строително – монтажните работи на 5 бр. сгради.
3. Осъществяване на строителен надзор, с очакван резултат: Осъществен строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи на 5 бр. сгради.
4. Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на 5 бр. многофамилни жилищни сгради, с очакван резултат: Осъществен авторски надзор на изпълнение на строително – монтажните работи на 5 бр. сгради.
5. Информация и комуникация, с очаквани резултати: Изработени и проведени: 1. Пресконференции – 2 бр. /стартираща и заключителна/ 2. „Първа копка“ 3. Билборд – 1 бр. 4. Постоянни обяснителни табели – 5 бр.
6. Въвеждане на обектите в експлоатация, с очакван резултат: 5 бр. издадени разрешения за ползване или удостоверения за въвеждане на обектите в експлоатация

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик””, № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.