Към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Белоградчик функционира КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ, в който се извършва консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и с техните родители.

Дейността се осъществява чрез срещи, разговори и беседи на обществените възпитатели с малолетните и непълнолетните, техните родители и лицата, които ги заместват, с което се цели:

 • Преодоляване на отклонения в поведението;
 • Откриване и отстраняване на рисковите фактори, водещи до извършването на противообществени прояви и престъпления;
 • Изграждане и поощряване на подходяща ценностна система;
 • Съдействие при осъществяването на необходимото взаимодействие с различни институции;
 • Консултиране на родителите по въпросите на възпитанието.

Всички дейности се извършват БЕЗПЛАТНО и при пълна поверителност!

Консултациите се провеждат в сградата на общинската администрация /за справка – ет.3, стая №32/ при следния график:

 • понеделник – от 14.30 ч. до 15.30 ч;
 • четвъртък – от 14.30 ч. до 15.30 ч.;
 • петък – от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Към Местната комисия и Консултативния кабинет работят трима обществени възпитатели: Мирослава Николова, Ивайло Кирилов и Иванка Петрова.

Можете да разчитате на анонимност, професионализъм и консултиране по актуални проблеми на вашите деца.

Служби за работа с деца, извършители или жертви на престъпления:

 • Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консълтативен кабинет:

3900 Белоградчик, община Белоградчик,

ул. „Княз Борис I” №6, етаж 3, стая 32

тел./факс: 0936 5 30 17, моб. тел: 0877881268,

e-mail: ivanova.milena.mk@belogradchik.bg

 • Детска педагогическа стая – РУ „Полиция” – Белоградчик;
 • Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик.