Състав на МКБППМН

Състав на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

Председател: Росен Младенов – зам. кмет;

Секретар: Милена Иванова;

Членове:

 1. Рени Длъгнекова – юридически консултант на община Белоградчик;
 2. Илиана Борисова – Стефанова – гл. експерт „Образование и младежки дейности”;
 3. Елена Александрова – мл. експерт „Социални дейности”;
 4. Галя Кръстева – Възпитател в ДДЛРГ „Надежда”;
 5. Галя Лозанова – началник отдел „Закрила на детета” в Дирекция „Социално подпомагане”;
 6. Валентина Малиничова – Инспектор ДПС, РУ „Полиция”- Белоградчик;
 7. Николай Йончев – мл. полицейски инспектор при РУ „Полиция”- Белоградчик;
 8. Офелия Пантева – учител в НУ „В. Левски” – Белоградчик;
 9. Иванка Петрова – обществен възпитател;
 10. Валя Дафинина – психолог и учител в СОУ „Хр. Ботев” – Белоградчик;
 11. Зорница Иванова – учител към Детски комплекс – Белоградчик.

Контакти:

3900 Белоградчик, община Белоградчик,

ул. „Княз Борис I” №6, етаж 3, стая 32

тел./факс: 0936 5 30 17, моб. тел: 0877881268,

e-mail: ivanova.milena.mk@belogradchik.bg