СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Белоградчик, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Белоградчик с адрес: гр. Белоградчик 3900, ул. “Княз Борис I “ № 6, телефон: +359 879 145320, e-mail: kmet@belogradchik.bg

Общият устройствен план на община Белоградчик се разработва от колектив на ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БЕЛОГРАДЧИК“, гр. София, с ръководител арх. Олга Дякова, въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени с решение на Общински съвет – Белоградчик.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Белоградчик.

Изработването на ОУПО се фи­нансира от бюджета на община Белоградчик с финан­со­вата под­­крепа на Министерството на ре­ги­о­нал­ното развитие и благоустройството. Разработва се дву­­фаз­но – пред­варителен и окон­­­ча­­телен про­е­кт, с период на действие 20 години.

Главната цел на Общия устройствен план на общината е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен  устройствен фактор.

Основните задачи за постигането на целта на ОУП са следните:

определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие на Общината до 2020 година и неговото демографско развитие;

определяне на функционалното предназначение на терените по структурни единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;

определяне на вътрешната инфраструктура и елементи на функционалните системи Обитаване, Труд и Отдих;

организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от социалния сервиз;

определяне на структурата, трасетата и принципите на връзки между елементите на главната комуникационна мрежа;

създаване на условия за оптимизиране на масовия пътнически транспорт и неговото функциониране;

развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа;

организиране, диференциране и оразмеряване на елементите от зелени площи;

създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;

разработване на програма от мероприятия и система за управление и реализация на ОУП.

На територията на община Белоградчик са обособени 3 защитени зони по НАТУРА 2000. В пределите ѝ попадат 2 зони по Директивата за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ЗЗ Западна Стара планина и Предбалкан и ЗЗ Макреш) и 1 зона по Директивата за опазване на дивите птици (ЗЗ Западен Балкан) поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 12.10.2017 г. от 14:00 часа в заседателна зала, в сградата на Община Белоградчик.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I “ № 6, ст. № 27, всеки работен ден, от 9.30 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.belogradchik.bg

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Белоградчик, ст. № 27, на факс 093653017 или на електронна поща: kmet@belogradchik.bg

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Николай Димитров, тел. 0878486166.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17:00 часа на 11.10.2017 г.

 

 

Прикачени файлове

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик