КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”/ ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

Прикачени файлове СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ15.02.2021 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ. 3, Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ19.01.2021 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС19.01.2021 ОБЯВЛЕНИЕ19.01.2021

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СЕКРЕТАР МКБППМН

Прикачени файлове СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР МКБППМН ТЕСТ 109.11.2017 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СЕКРЕТАР МКБППМН19.10.2017 СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР МКБППМН24.11.2017

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЮРИСКОНСУЛТ“

Прикачени файлове СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ – ИНТЕРВЮ04.10.2017 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ – ТЕСТ04.10.2017 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЮРИСКОНСУЛТ01.09.2017

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ОТДЕЛ ТСУУОС

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ОТДЕЛ ТСУУОС27.10.2016

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ27.10.2016