ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС – „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ – АСФАЛТОСМЕСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ СКЛАДОВИ ПЛОЩИ ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ, БИТУМ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОВОЛТОВА ЛИНИЯ 20 kV ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАФОПОСТ В ИМОТА“, С. ГРАНИТОВО

Прикачени файлове ИСКАНЕ ОТ ПСТ ВИДИН ЕООД23.04.2020

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА ПОД ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК“

Прикачени файлове Обява за инвестиционно предложение Реконструкция на водопровод под пл. Възраждане13.04.2020

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПСТ ВИДИН ЗА ИЗГРАЖАДАНЕ НА АСФАЛТОВА БАЗА, С. ГРАНИТОВО, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН

Прикачени файлове Уведомление за инв. предложение от ПСТ Видин за изгр. на Асфалтова база, с. Гранитово26.03.2020

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове Обява за инвестиционно предложение Реконструкция на уличното осветление в гр Белоградчик06.03.2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС – „МАГУРА“ АД

Прикачени файлове Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС – Магура АД19.02.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик