ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ след 14.06.2020 г.

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/1197

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“

Номер на поръчката в АОП: 00287-2020-0003   Прикачени файлове 3. Документация за участие17.06.2020 4. Техническа спецификация17.06.2020 6. Методика за определяне на комплексна оценка17.06.2020 7. Проект на договор17.06.2020 5. Инвестиционен проект-117.06.2020 5. Инвестиционен проект-217.06.2020 5. Инвестиционен проект-317.06.2020 5. Инвестиционен проект-417.06.2020 5. Инвестиционен проект-517.06.2020 5. Инвестиционен проект-617.06.2020 5. Инвестиционен проект-717.06.2020 5. Инвестиционен проект-817.06.2020 5. Инвестиционен проект-917.06.2020 8.… Прочети повече

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Обособена позиция № 1 –  „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 – „Месо,месни продукти и риба“; Обособена позиция №3 – „Мляко, млечни продукти и яйца“; Обособена позиция №4 – “ Пресни плодове и зеленчуци“; Обособена позиция №5 -„Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти“. Номер на поръчката в АОП: 00287-2020-0002   Прикачени файлове 1.… Прочети повече

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ”, ГР.БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Договор и приложения18.05.2020 1. Обява27.03.2020 2. Техническа спецификация27.03.2020 3. Инвестиционен проект27.03.2020 4. Договор за СМР-проект27.03.2020 5. Образци27.03.2020 Протокол09.04.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ” И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК” ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Прикачени файлове Договор ОП № 126.03.2020 Договор ОП № 226.03.2020 1.Обява14.02.2020 2. Техническа-спецификация ОП 114.02.2020 3. Техническа-спецификация ОП 214.02.2020 4.Проект на договор ОП № 114.02.2020 5.Проект на договор ОП № 214.02.2020 Образци14.02.2020 Протокол05.03.2020