ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1347 С ПЛОЩ ОТ 301 КВ.М., МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ИЗГРЕВ” №5

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА18.12.2020

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1332, С ПЛОЩ ОТ 743 КВ.М., МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ИЗГРЕВ” №16

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА23.10.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ И НА ЛИЦА, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА12.10.2020 СПИСЪК ИМОТИ12.10.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ И НА ЛИЦА, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА21.08.2020 СПИСЪК ИМОТИ21.08.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – НИВИ, ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТРУИНДОЛ И С. ГРАНИТОВО

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА20.08.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик