Правомощия на кмета

ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Чл. 44. (1) Кметът на общината: 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 3. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2003 г.) назначава и освобождава от… Прочети повече