ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018Г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН КЪМ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018Г.06.02.2019

Към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Белоградчик функционира КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ, в който се извършва консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и с техните родители. Дейността се осъществява чрез срещи, разговори и беседи на обществените възпитатели с малолетните и непълнолетните, техните… Прочети повече

Дейност

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните: Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Белограчик, издирва и установява съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взима мерки за техната социална защита и развитие; Разглежда възпитателни… Прочети повече

Състав на МКБППМН

Състав на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните: Председател: Росен Младенов – зам. кмет; Секретар: Милена Иванова; Членове: Рени Длъгнекова – юридически консултант на община Белоградчик; Илиана Борисова – Стефанова – гл. експерт „Образование и младежки дейности”; Елена Александрова – мл. експерт „Социални дейности”; Галя Кръстева – Възпитател в ДДЛРГ… Прочети повече