ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 г

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 г15.07.2020

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ “СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ” НА ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК ” BG05M9OP001-2.019-0020

Прикачени файлове ОБЯВА14.07.2020

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НАБИРА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Община Белоградчик обявява процедура за набиране на документи на кандидати за работа в „Дневен център за подкрепа на младежи с увреждания и техните семейства” и в „Център за обществена подкрепа” по проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнението е по процедура… Прочети повече

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Прикачени файлове ОБРАЗЦИ10.07.2020 ОБЯВА ЗА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДЦПДМУТС10.07.2020 ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ОБЯВАТА13.07.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Прикачени файлове ОБРАЗЦИ10.07.2020 ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦОП10.07.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/