СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  В БЕЛОГРАДЧИК СТАРТИРА ПРОЕКТ  ЗА САНИРАНЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - Виж повече   |  

КЪДЕ И КАК МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ?

easypay 
FastPay_WBckgrnd_var2

bgpost

За контакти със секторМестни данъци и такси“:

моб. тел.: 0877 875977,

e-mail: georgieva.eleonora@belogradchik.bg; mdt@belogradchik.bg

КЪДЕ И КАК МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ?

  • В брой или чрез ПОС терминал на касите в „Центъра за услуги и информация“ на община Белоградчик в сградата на общинската администрация – 3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 /партерен етаж в дясно/;

  • По банков път: IBAN: BG65IABG74968400270200, Bic code: IABGBGSF, Интърнешънъл Асет Банк, клон Видин. Кодове за вид плащане: 442100 – Данък върху недвижими имоти; 442400 – Такса битови отпадъци; 442300 – Данък върху превозните средства; 441400 – Патенен данък; 442800 – Туристически данък; 442500 – Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин;

  • На всяка една от касите на EasyPay на територията на Р. България;

  • През системата за интернет разплащания Epay;

  • С ПИК на НАП тук;

  • В банковите офиси на Банка ДСК ЕАД, през системата за отдалечено банкиране ДСК Директ и чрез директен дебит;

  • В online офисите на „Български пощи“ ЕАД;

  • В банковите клонове на ОББ АД;

  • На всяка една от касите на Фаст Пей на територията на Р. България;

  • В кметствата на населените места от общината за съоветното населено място.

На платилите пълния размер ДНИ, ДПС и ТБО до 30 април за цялата текуща година се прави отстъпка от 5%.

 

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПИН, ИЗДАДЕН ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

ПРОВЕРКА И ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПИК НА НАП

 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:

Данък недвижими имоти /ДНИ/ и Такса битови отпадъци /ТБО/:

I вноска  – от 01.03. до 30.06. на текущата година;

II вноска – от 01.07. до 31.10. на текущата година.

Данък върху превосните средства /ДПС/:

I вноска  – от 01.03. до 30.06. на текущата година;

II вноска – от 01.07. до 31.10. на текущата година.

Патентен данък:

I вноска   – до 31.01. на текущата година;

II вноска  – до 30.04. на текущата година;

III вноска – до 31.07. на текущата година;

IV вноска – до 31.10. на текущата година.

Туристически данък:

До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ТУК

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, НЕ ПЛАТИЛИ В СРОК ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:

`