СПРАВКА

за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобесни линии във вътрешноградския транспорт и транспорт в планински и други райони за 2015 година

№ по ред Превозвач{наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление) Компенсации за безплатен и по намалени цени превози на: Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт (общо)
ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери (общо) служители по чл.19, т.7 деца и ученици до 16- години
1 „Белоградчик-пътнически превози“ АД, гр.Белоградчик, бул. Съединение №1, ЕИК 815115532 4 923,57 347,00 5 866,43 7 825,22
2 ЕТ „Фал -Борис Цветков“гр.Белоградчик ул. „Трети март“ №46Б, ЕИК 105042591 1 298,55 0,00 5 317,97 2 074,78
ЕТ „Алексиев – 91-ВД-Вергил Алексиев“, гр.Видин, ул. Цар Симеон Велики“ №162, ЕИК 040456403 608,89 0,00 0,00 0,00

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/