Приключва изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа”

     logos  Община Белоградчик в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно сключено Партньорско споразумение № BG 05-0501-1/24.03.2015г., успешно реализира всички дейности, заложени в Проект  „Нови възможности за грижа” по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001 –С0001.

Целта на проекта бе намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.В резултат от изпълнение на дейностите по проекта, се осигури непрекъснатост на ползване на услугата „Личен асистент” и се подобри достъпът до основни социални и здравни услуги, с оглед преодоляване на социалната изолация на лицата, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от помощ и подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяване на социални контакти.

Общата продължителност на Проекта „Нови възможности за грижа” в Община Белоградчик бе 12 месеца, а дейностите по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” -10 месеца / от м.май 2015г. до м.февруари 2016г.вкл./ Реализирането на проекта се осъществи чрез изпълнение на следните дейности:

  • Дейност 1: „ Организация и управление на проекта”

За организацията и управлението на проекта на общинско ниво, със заповед на кмета на община Белоградчик от 27.03.2015г. бе сформиран екип от Администратор и Счетоводител. ЕОУПОН осъществяваше дейността си в съответствие с методическите указания, разработени от ЕОУП. Чрез планиране, организиране, контролиране, координиране и отчитане пред конкретния бенефициент-АСП на дейностите и ресурсите, заложени в Проект „Нови възможности за грижа”, се постигна ефективно управление и успешно реализиране на предоставянето на социалната услуга на общинско ниво.

  • Дейност 2: „Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат-потребителите на услугата

На лицата от определената в проекта целева група бе осигурен равен достъп за кандидатстване за ползване на услугата и създадена възможност за заявяване на предпочитан личен асистент. В определения срок, от 31.03.2015г. до 09.04.2015г. заявления подадоха 94 кандидат-потребители. След оценка на потребностите, извършена от служители на ДСП, съобразно определения индивидуалния месечен бюджет за всеки, бе направено класиране от сформираната комисия за оценка и подбор на потребителите. Проведени бяха срещи между класираните кандидати и предпочитаните от тях лични асистенти, в резултат на което, съобразно определения бюджет на общината, на 25.05.2015г. се сключиха договори за ползване на услугата „ЛА” с 36 потребители.

  • Дейност 3: „Кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти”

     След информиране на гражданите за реда, условията и сроковете за приемане на документи, заявления за кандидатстване за личен асистент подадоха 87 лица. Сформираната комисия за оценка и подбор на личните асистенти проведе интервю-събеседване и оцени 85 кандидати за лични асистенти. На 25.05.2015г. се назначиха по трудово правоотношение 33 лични асистенти, които да предоставят почасово услугата „ЛА” на включените в проекта потребители.

С цел осигуряване на достъп до здравни услуги, съгласно подписан Анекс към споразумението с АСП, за периода от 01.02.2016г. до 29.02.2016г. бяха наети на граждански договор 13 медицински специалисти. Те предоставяхапочасово пакет от здравни услуги, съгласно изготвен месечен график, чрез посещения в домовете на всички потребители.

 

  • Дейност 4: „Обучение на личните асистенти”

За по-качественото предоставяне на услугата „ЛА” и усъвършенстване на уменията при обгрижване на потребителите, личните асистенти преминаха две обучения. Въвеждащото двудневно обучение се проведе преди назначаване на личните асистенти през м.май 2015г., а поддържащото – през м.октомври 2015г.

  • Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга „личен асистент” и осигуряване на достъп до здравни услуги”

Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” в Община Белоградчик бе от 25.05.2015г. до 29.02.2016г., а осигуряването на здравни услуги от 01.02.2016г. до 29.02.2016г. Разработени бяха индивидуални месечни планове, съгласно които потребителите получаваха почасово услуги в подкрепа на битовото обслужване и социалната активност, а при децата – в подкрепа на детското развитие,при налични дефицити в умствените функции и стимулиране изпълнението на рутинни занимания от ежедневието. Първоначално 33 лични асистенти обгрижваха 36 потребители. При отпадане на участници, за усвояване на освободената часова квота, се включваха нови потребителите от списъка на чакащите с избраните от тях одобрени лични асистенти. За целия период на реализация по проекта преминаха 92 участника. От общо 47 потребители, до планирания край участваха 36, а останалите 11 приключиха участието си преди планирания край. От общо 45 лични асистенти, 34 успяха да участват до планирания край на дейностите, а 11 приключиха участието си преди това. При изтичане срока на проекта, всички участници бяха информирани за възможностите относно кандидатстване и включване през м.март 2016г. в сходната социална услуга, предоставяна в Община Белоградчик по Проект „Грижа за нуждаещите се”, процедура „Независим живот” по ОП „РЧР”.

  • Дейност 6:Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата”

С цел насочване и оказване на психологическа подкрепа в кризисни ситуации, в края на м.януари 2016г. се проведе групова супервизия. Пред супервизора личните аситенти имаха възможност да споделят своето отношение към потребителите, /особено в случаите, когато не са им близки и роднини/ в резултат на опита, придобит от работата с тях. Дискутирани са различни начини и методи на справяне при кризисни ситуации с потребителите и отношението и на близките им. ЕОУПОН осъществяваше ежемесечно вътрешен контрол на качеството на услугата, без констатирани нарушения и сигнали за некачествено изпълнение от страна на назначените лични асистенти и потребителите. През периода от 01.02.2016г. до 19.02.2016г. социални работници – служители на ДСП, гр. Белоградчик извършиха проверки по домовете на потребителите, с оглед констатиране качеството на предоставяната услуга.

  • Дейност 7: „Информиране и публичност”

Съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициета за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, на интернет страницата на общината, своевременно се публикуваше информация от ЕОУПОН за възможностите за кандидатстване и текущото изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” в Община Белоградчик, с цел информиране на гражданите. Бяха раздадени брошури, осигурени от проекта за популяризиране на дейностите пред обществеността.

       Екипът за организация и управление на проекта на общинско ниво изказва благодарност на всички участници по Проект „Нови възможности за грижа в Община Белоградчик – лични асистенти и потребители за оказаното доверие и проявеното коректно професионално и човешко отношение при изпълнение на дейностите по проекта.