Решения на Общински съвет №472- №499 за 2014год.

решение №472-промяна Наредба №5

решение №473- Отчет ОбС

решение №474–ОбС Календарен план

решение №475-възнаграждение общ. съветници

решение №476-изменение Правилник ОбС

решение №477-публично обсъждане бюджет

решение №478-Наредба бюджет

решение №479-ползване дървесина

решение №480-кандидатстване ЦНСТ

решение №481-отменено

решение №482-прект Претоварна станция

решение №483-удължаване срок Програма отпадъци

решение №484-промяна Правилник туризъм

решение №485-промяна числеността на персонала

решение №486-изработване на ПУП

решение №487-промяна начина на трайно ползване на имот

решение №488- изработване на ПУП

решение №489- бюджет 2014г.

решение №490-средства от концесия

решение №491-отчет-туризма

решение №492-отчет МКБППМН

решение №493-програма за превенция-малолетни

решение №494-отмяна реш.№481

решение №495-земи под наем

решение №496-земи под наем

решение №497-да се погрижем заедно за нашите близки

решение №498-отчет-закрила на детето

решение №499-общ.план- младежта

Прикачени файлове

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/