СЪБИТИЯ / EVENTS

Фолклорен Фестивал „От Тимок до Искър“

Провежда се втората седмица на месец юни. Фестивалът продължава два дни, и в него участват фолклорни състави и индивидуални изпълнители от областите Видин, Враца и Монтана.
Folklore Festival “From Timok to Iskar”
Held the second week of June. The festival lasts for two days and it involves folklore ensembles and individual performers from Vidin, Vratsa and Montana.

Празник на Белоградчик
29 юни – Петровден. Ежегодно се отбелязва на Петровден в рамките на няколкодневния традиционен панаир. Този християнски празник сякаш е предопределен да бъде празник на Белоградчик. Нашите предци свързват Петровден с Белоградчишките скали, защото Петър в превод от гръцки – Петрос, означава камък.
Feast of Belogradchik
June 29 – St. Peter’s day. It is annually celebrated during the traditional few-days fair. This Christian holiday seems to be destined to be e celebration day for Belogradchik. Our forefathers associated St. Peter’s day with Belogradchik rocks because Peter translated from Greek – Petros, means stone.

Най-голямото въстание в Северозападна България от 1850-то лето
Чества се всяка година в края на месец май. Въстанието от 1850-то лето е най-мощната съпротивителна проява на българския народ срещу чуждото потисничество през първата половина на 19-ти век. Почитта към това събитие се проявява още в първите дни след Oсвобождението и постепенно се превръща в традиция.
The biggest uprising in northwest Bulgaria
It is celebrated each year in late May. The uprising in the 1850th year A. C. is the most powerful act of resistance of Bulgarian people against foreign oppression in the first half of the 19th century. The honor to this event started in the first days after the Liberation, gradually becoming a tradition.

Международен събор на пограничните райони в местността „Кадъ боаз
Провежда се ежегодно в третата седмица на месец юли. На границата между Република България и Република Сърбия в района на селата Салаш и Ново Корито българи и сърби преминават свободно при не характерен пропускателен режим. Съборът продължава три дни – от петък до неделя и има за цел търговски и културен обмен.

International fair of the border areas in the “Kada Boaz”

Held annually the third week of July.
On the border between Bulgaria and Serbia, near the villages Salash and Novo Кorito Bulgarians and Serbs move freely in non typical throughput mode. The fair lasts for three days – from Friday to Sunday and aims at trade and cultural exchange.

Мотокрос
Провежда се ежегодно през месец август в местността „Чачин камък“.
Motocross
Held annually in August in the „Chachin kamak“ place.

„Поетическа обсерватория”

Всяка година, на 1-ви октомври, когато световната общественост отбелязва Международния ден на музиката и поезията, в град Белоградчик се провежда „Поетическа обсерватория“- единствена по рода си поетическа изява в България. За първи път идеята на СБП във Видин, подкрепена от община Белоградчик, е осъществена през 1981 година.
“Poetic observatory”
Each year, on Oct. 1, when the global community celebrates the International Day of Music and Po- etry, the “Poetic Observatory” takes place in the town of Belogradchik. That is a unique poetic event in Bulgaria. For the first time the idea of the Society of Writers in Vidin, supported by the municipality of Belogradchik, was implemented in 1981.

Балкански шахматен фестивал за любители
Провежда се през м. август. Фестивала се утвърди като най-голямото шахматно събитие за любители на Балканите. www.belchess.com

Balkan chess festival for amateurs

Held in August. The festival proved itself to be the biggest chess event for amateurs on the Balkans. www.belchess.com

Велорали „ROCKS ’N ROLL” Провежда се през м. май в четири категории – Хоби, Елит, Юноши и Жени. Идеята на проекта е популяризиране на безопасно колоездене сред подрастващите и провеждането на инициативи, щадящи природата. www.mountabike.eu
Bicycle Race „ROCKS ’N ROLL”
Held in May in four categories – Hobby, Elite, Junior and Women. The idea is to promote safe cycling among adolescents and implementation of initia- tives, environmentally friendly.
www.mountabike.eu

Летен фестивал “Опера на върховете – Белоградчишки скали”
Провежда се ежегодно в края м. юли и началото на м. август. Инициатива на Софийска опера и балет и община Белоградчик. Представленията се поставят в крепостта и пещера Магурата.
Summer Festival “Opera of the peaks – Belogradchik Rocks”
Annually held at the end of July and begining of August. A joint initiative of the Sofia Opera and Ballet and the Municipality of Belogradchik . Performances are placed in the fortress and in the Magura cave.
Турнир по канадска борба „Белоградчик Оупън”
Организиран от Българска федерация по канадска борба и Милен Бъзински. Провежда се ежегодно през м. април.
Arm wrestling tournament “Belogradchik Open”
Organized by the Bulgarian Federation of armwrestling and Milen Bazinski. Held annually in April.

„Качи се на колело”
Всяка събота и неделя се обявяват маршрут и час на тръгване за каране на велосипед. www.mountabike.eu, facebook: велоклуб Скала
„Get on the byke“
Every Saturday and Sunday are announced route and departure time for cycling. www.mountabike.eu, facebook: велоклуб Скала