ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

Покривът на сградата е с форма на амфитеатърПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

Единствен в Северозападна България. Разполага с общ фонд от 3000 експоната. В експозицията присъстват много ендемитни и реликтни видове от Балканите и Европа.

Работно време: 08:00-12:00, 13:00-17:00; 

Тел.: +359 879481957

MUSEUM OF NATURAL HISTORY
It is the only one of that kind in Northwest Bulgaria and preserves a fund of 3,000 exhibits. The exposition features many endemic and relict species from the Balkans and the European continent.

Working hours: 08:00- 12:00, 13:00-17:00;

Phone:+359 879481957

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/