ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ“

без имеХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ“

Галерията разполага с над 269 платна – графика и живопис, част от които са рисувани на ежегодно провеждащите се в Белоградчик и околностите му пленери по живопис.

Работно време: 8:00-12:00, 13:00-17:00;

Тел.: 0936 53042

ART GALLERY „VALCHO VALCHEV“

The gallery has 269 pieces – engravings and paintings, one part of which have been drawn during annual open-air painting festival held in Belogradchik and its surroundings.

Working hours: Monday-Friday, 08:00-12:00, 13:00-17:00;

Phone: +359 936 53042

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/