Състав на постоянните комисии на ОБС – Белоградчик (мандат 2015-2019г.)

Състав на постоянните комисии на ОБС – Белоградчик

мандат 2015 – 2019 г.

 

Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове и туризъм

Председател:

Ангел Милчев Георгиев

Членове:

1. Мирослав Иванов Вътев

2. Красен Петров Христов

3. Илиян Георгиев Илиев

4. Яни Емилов Велизаров

 

Комисия по устройство на територията, пътна и селишна мрежа, околна среда и благоустрояване

Председател:

Илиян Георгиев Илиев

Членове:

1. Венелина Колева Латинова

2. Радослав Любенов Живков

3. Румен Георгиев Цанков

4. Нина Петрова Антова

 

Комисия по култура,образование, здравеопазване, социални дейности и спорт

Председател:

Нина Петрова Антова

Членове:

1. Емил Евгениев Цанков

2. Александър Кольов Алексиев

3. Красен Петров Христов

4. Мирослав Иванов Вътев

 

Постоянна комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Председател:

Любомир Иванов Димитров

Членове:

1. Ангел Милчев Георгиев

2. Емил Евгениев Цанков

3. Радослав Любенов Живков

4. Яни Емилов Велизаров