Начално училище „Васил Левски”

Начално училище „Васил Левски” е самостоятелно, средищно училище. Основната мисия е да се подготвят децата на Белоградчик и близките селища около него за техния реален старт в живота.Училището разполага с 10 класни стаи, 1 компютърен кабинет, 1 ресурсен кабинет, медицински кабинет, библиотека, физкултурен салон, 3 спортни площадки.

Целите и приоритетитена училището са подчинени на мисията за постоянно обезпечаване добро ниво на  интегративна работа и на модерно образование чрез:

  • Утвърждаване на добри педагогически практики, гарантиращи качеството на възпитателния и образователен процес;
  • Поддържане на професионално ниво за усъвършенстване на уменията на всеки член на колегията за добро провеждане на пряката преподавателска и възпитателна работа и провеждане на ефективен консултинг със семействата или настойниците на посещаващите ни ученици в рамките на общи родителски и индивидуални срещи;
  • Използване на цялостния потенциал на класните и извънкласни форми на работа с учениците за езикова интеграция и подобряване на общата грамотност и правоговорни умения на учениците от ромски произход;
  • Създаване на условия за креативна изява и социално утвърждаване на ученици чрез участие в различни състезаня и конкурси на регионаално ниво;
  • Умения за ефективно социално сътрудничество с представители на граждански и неправителствени сдружения в областта, страната и в рамките на ЕС в рамките на различни локални, регионални и междунаародни инициативи и проекти, отнасящи се до педагогически обмен на различни практики за добра работа в училище;
  • Постоянно поддъражане на условия и среда за добро административно взаимодействие на училищното ръководство  с местните власти и РУО – Видин.

 

НУ „Васил Левски“ е екип от ученици, родители и учители, които залагат на новаторството и пълноценното общуване. Екип, който слага детето в център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят. Екип, готов да работи в международно сътрудничество в областта на интеркултурен обмен и образователни политики,  и работа за социална интеграция на малцинствата и учениците със СОП.

Приоритети:

       – Дейности по интеграция и социализация на децата и учениците от етническите малцинства и интегриране на деца със СОП. Работа с всички социални партньори за прибиране и задържане в училище на децата и учениците от ромското малцинство;

      – Подобряване на дейността по откриване, поощряване и развитие на талантливи деца и ученици. Подпомагане извънкласните форми на работа и изявите на учениците; обогатяване и ритуализация на училищния живот;

      – Превръщане на НУ в „Училище за всяко дете” съгласно визията на училището;

      – Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени от отпадане;

      – Създаване на приятна и здравословна среда, утвърждаваща здравословен начин на живот.

 

Контакти:

3900 Белоградчик,

пл. „Възраждане“ №4

тел.: 0936 / 53262

моб. тел.: 0884 73 36 48; 0879 82 62 59

e-mail: nu_vl@abv.bg

www.nulevski.bg