ДЕТСКА ГРАДИНА „ИГЛИКА” В БЕЛОГРАДЧИК ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО”

Детска  градина  „Иглика“ – гр. Белоградчик, подписа Договор № БС33.20-2-002/22.10.2021 С финансираща институция – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ/ по проект „ Заедно можем всичко”. Срокът на изпълнение е 12 месеца. Размер на безвъзмездните средства – 12 918.50 лева.

Заложените цели на проекта са:

  • Изграждане на иновационна образователна среда с достъп и равен шанс за предучилищно образование на всички деца, осигуряваща много добра подготовка за училище;
  • Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване, духовно развитие на децата, в атмосфера на взаимно уважение, толерантност, разбирателство и формиране на подходящ социално- психологически климат в ДГ;
  • Създаване на възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните интереси и потребности на децата и на учителите /работна среда и поле за изява/;
  • Превръщане на детската градина в център за образователна, културна и социална дейност за осъществяване на многостранни дейности;
  • Обогатяване на материално-техническата база и гардероба на децата;
  • Активизиране работата на родителската общност.

Дейностите, заложени по проекта, са организирани в следните интегративни направления:

Клуб „Здраве“: Повишаване на здравната култура и информираност, подобряване на здравето на децата от етнически произход. Със средства на Проекта ще бъдат закупени индивидуални средства за лична хигиена на децата, акцентирайки върху хигиената в  условията на Covid. Направлението Клуб „Здраве” е и с насоченост за освен изграждането на хигиенни навици у децата, така също и създаването на навици и по отношение на здраве, чрез здравословно хранене.

Клуб „Нашата еко градинка“: Учене, чрез преживяване и работа заедно като екип. Изграждане на позитивни качества: ненасилствена комуникация, обич, уважение, внимание, толерантност, спокойствие.

Клуб „Млад спортист“- школа „Футбол”: Пълноценна социализация и интеграция на децата от етническите малцинства. Със средства по Проекта ще бъдат закупени екипи на младите спортисти от школата.

Клуб „Народни и цигански танци и песни“: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от различен етническите произход. Със средства по Проекта „Заедно можем всичко” ще бъдат закупени за клуба както български национални носии, така и характерни ромски костюми и др., използвани в сценичните изяви на децата.

За интеграцията на децата от различен етнически произход и получаване на знания по забавен начин ще бъдат организирани безплатни театри. Осигуряването на по-добри условия за подобряване сценичното поведение на децата, състезателен дух, лична изява, изграждане на екип ще бъде осъществявано и чрез организираните за децата  конкурси, чиито купи и награден фонд ще бъдат осигурени по проекта. Предвидено е да се закупят озвучителна система, компютър, фотоапарат и др. технически средства.

Пресслужба на община Белоградчик