ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯТ ЩАБ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМАТА, ГОТОВНОСТТА ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В БЕЛОГРАДЧИК

В изпълнение на Заповед № ОК502-1/19.10.2020г. на Областния управител на област Видин в заседателна зала на Общинска администрация Белоградчик бе проведено заседание на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия във връзка с подготовката за зимата и готовността за снегопочистване.

Присъстваха представители на фирмата, с която Община Белоградчик има сключен договор за зимно почистване и снегопочистване, представители на Районна пътна служба – Белоградчик, ВиК, РУ „Полиция“, Гранична полиция, РСПБЗН, Държавно горско стопанство, Доброволно формирование „Белоградчик“, ЧЕЗ, служители от Общинска администрация и др.

Разгледани бяха въпроси, свързани с обезпечаване на необходимата техника, сол и пясък, човешки ресурси, проблеми, възникващи при обилни снеговалежи и заледявания. Участие в дейностите по снегопочистването ще вземе и новопридобитата техника, собственост на общината. С моторна шейна ще се осигурява достъп до трудно проходими места при зимни условия, свързани с аварии на водопроводната мрежа и други евентуални бедствия. От тази  година община Белоградчик разполага и с допълнително закупената комунална техника за почистване през зимния сезон.

Във връзка с изпълнението на мярка 100 от Плана за действие за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Община Белоградчик са извършени цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската и уличната пътна мрежа, като са набелязани критичните точки, за които са взети необходимите мерки – почистване на крайпътна храстова растителност, подготвяне на писма до собствениците на автомобили за премахването им от улици със стеснени участъци, където при снеговалеж да се осигури свободно преминаване на снегопочистващите автомобили и др. По горепосочената мярка, е създадена необходимата работна организация.

Дейностите по зимно поддържане се извършат на общински пътища, съгласно утвърдения списък на общинските пътища.

Общата дължина на общинските пътища е 55,24 км. Останалите са републикански пътища, за поддържането и почистването на които отговаря Областно пътно управление. Снегопочистване се извършва на улици, определени от кметовете и кметските наместници при дебелина на снежната покривка 10см.

Осигурени са финансови средства както за финансиране на мероприятията по подготовката за зимата, така и за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи.

Със заповед  на Кмета на Община Белоградчик, е назначена комисия от служители на общината, която да извърши проверка на ангажираната техника, предвидена от фирмата, с която Община Белоградчик е сключила договор  – „Пътно поддържане“ ЕООД – Белоградчик, за зимно поддържане.

Да извърши опис на техниката, с която разполага фирмата и да изготви Протокол от извършената проверка на ангажираната  техника, предвидена за зимното почистване на общинската пътна мрежа.

Създадена е организация за почистване на евентуално падналите клони и дървета.

Пресслужба на община Белоградчик