В КРАЯ НА ОКТОМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Община Белоградчик напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси, на 31 октомври изтича крайният срок за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства и патентен данък.

Плащането може да стане в брой или чрез ПОС терминал на касите на Центъра за услуги и информация в сградата на общината или с банков превод по следната сметка:

IBAN BG65IABG74968400270200, BIC code: IABGBGSF, Интърнешънъл асет банк АД, кодове за вид плащане:

  • Данък върху превозни средства – 442300;
  • Данък върху недвижими имоти – 442100;
  • Такса за битови отпадъци – 442400;
  • Патентен данък – 441400,

както и в кметствата на населените места от общината за съоветното населено място.

За улеснение на гражданите задълженията могат да се плащат лесно, евтино и бързо на всяка една от касите на ИЗИПЕЙ /Easypay/в България и по интернет чрез сайта ИПЕЙ /Epay/. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК – за фирмите.

Други възможности са плащане в банковите офиси на Банка ДСК ЕАД, през системата за отдалечено банкиране ДСК Директ и чрез директен дебит, в онлайн офисите на „Български пощи“ ЕАД, в банковите клонове на ОББ АД, на всяка една от касите на Фаст Пей /FastPay/ на територията на Р. България, както и чрез мобилното приложение iCard Дигитален портфейл и онлайн платформите www.leopay.eu, www.icard.bg, www.icard.com, www.mypos.eu, www.myATM.eu.

Онлайн проверка с персонален идентификационен код (ПИК) на задълженията за МДТ към община Белоградчик може да направи всеки на официалния сайт.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

В случай, че задълженията за местни данъци и такси не се платят в установените законови срокове, то община Белоградчик прилага процедура за принудително събиране чрез публичните изпълнители на НАП и съдебни изпълнители.

Пресслужба на община Белоградчик