БЕСЕДА  „НАСИЛИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТ, ПРАВИЛА И НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ И НА УЛИЦАТА” В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЕЛОГРАДЧИК

В изпълнение на „Общинската програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2021г.”, обществените възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Белоградчик проведоха среща-беседа с учениците от третите класове на НУ „Васил Левски”  на тема „Насилие, толерантност, правила и норми на поведение в училище и на улицата”. Представена бе мултимедийна презентация и раздадени тематични брошури. Учениците активно участваха в дискусията, представиха и обсъдиха много примери за състрадателност, милосърдие, толерантност. Разказаха и случки на насилие и агресия – прояви, които не са изключение в училищния живот.

МКБППМН – Белогрдачик