ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ, ГР. БЕЛОГРАДЧИК”

През месец юни беше въведен в експлоатация обект „Обновяване на пл. Възраждане, гр. Белоградчик”.

Дейностите по обновяването на площада се финансират по АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”,  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С реализирането на проекта се запазиха положителните моменти в съществуващите елементи на площада, както и съществуващата декоративна дървесно-храстова растителност.

В югоизточната част е изградена нова обходна алея, обезпечаваща достъпността от централното площадно пространство до изгледните нива.

Извършен е  ремонт на същестуващи  рампи за достъп и са изградени нови такива.

В най-южната част на площада на изгледната площадка е изграден кът за отдих с две перголи и телескоп за наблюдние на Белоградчишките скали – основна атракция на града.

Монтирани са нови пейки от метал и дърво, кошчета от мозайка и метал, мозаечни кашпи, перголи с пейки. Подменена е  и питейна фонтанка.

Подменена е съществуващата настилка с нови бетонови сиви и жълти плочи, жълти и червени бетонови павета.

Изградено е ново парково осветление с енергоефективни и дълготрайни осветители с нови LED осветителни тела.

Стойността на инвестицията е в размер на 779 066,91 лева и същата е реалзирана в периода  04.06.2019 г. – 08.06.2021 г.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик