ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОГРАДЧИК, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ИВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Във връзка с изготвен Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на осн. чл. 26 от Закона за нормативните актове, в процеса по изработване на проекта се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Общински съвет – Белоградчик, на адрес: гр. Белоградчик, ул. „Цар Борис I” № 6, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа или на електронен адрес: obs_belogradchik@abv.bg, в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение на интернет страницата на Общински съвет – Белоградчик.

Приложения: Проект; Доклад и мотиви.

Дата на публикуване: 26.07.2021 г.

Лице за контакт: Ангел Петров Боянов – Общински съветник

тел.: 0879 466 143

Отговорен служител: Ангел Петров Боянов
Email: obs_belogradchik@abv.bg
Дата на откриване: 26.07.2021 г.
Дата на приключване: 25.08.2021 г.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик