ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК»

Община Белоградчик изпълнява от началото на месец април тази година проект „Патронажна грижа + в Община Белоградчик” по процедура „Патронажна грижа +” BG05M9OP001-6.002, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, по Приоритетни оси :Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката
Срока на изпълнение на проекта е 13 месеца.
Проекта изпълнява дейности по предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.
Цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

По проекта се изпълняват Дейност 1: Патронажна грижа
В тази дейност  се предоставят дейности:
– Представяне на почасови мобилни здравно – социални услуги на нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора;
– Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;
– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. и лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на административни услуги и др. /закупени със средства на потребителя или с други средства различни от тези по настоящата операция/;
– Транспорт на персонала, от/до дома на лицата предоставящи патронажни грижи и Осигуряване на лични предпазни средства на персонала.

Патронажните услуги – почасови интегрирани здравно – социални услуги в дома, се предоставят съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Методика за предоставяне на патронажна грижа в рамките на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1“, като всеки потребител може да ползва услугите при максималния брой – до 2 часа на ден.
Дейностите са предоставяне на Патронажни грижи са с продължителност 12 месеца, от м. май 2021г.
Дейностите по осигуряване на психологическо консултиране и подкрепа са обезпечени чрез нает психолог, който осъществява подкрепа на потребителите, като осъществява и еднодневна супервизия на персонала нает по проекта, която ще се извършва на всеки шест месеца.

Резултат
Осигурени Патронажни грижи на 25 лица с увреждания и възрастни хора;
Наети 6 лица – Екип за предоставяне на Патронажни грижи и услуги по доставка;
Осигурена психологическа подкрепа и консултации от нает 1бр. психолог на ГД, на потребителите по проекта;
Осигурени 2 бр. супервизия на наетия персонал по проекта;
Осигурени средства за транспорт на персонала, за ефективно и ефикасно предоставяне на услугите от и до дома на потребителите;
Осигурени лични предпазни средства и работно облекло на наетия персонал;
Сключен договор за трудова медицина;

Дейност 2: Превенция на COVID – 19 в социалните услуги, ДДД

Дейността обхваща дейностите:
–    Въвеждане на мерки за дезинфекция на сграден фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейност
–    Тетсване на персонала и на потребителите на социалните услуги – ДДД за Ковид -19
–    Допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд,
–    Осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. електронни устройства.
На територията на общината функционират шест социални услуги делегирани от държавата дейност, с общ капацитет 92 места. 66 лица – служители в социалните услуги се осигурява подкрепа, като са назначени допълнителни служители – новонаети в социалните услуги в създалата безпрецедентна ситуация с КОВИД – 19, като основни дейности, които са им вменени на лицата са дезинфекция и хигиена на услугите.
Новоназначения персонал е на длъжности – „Санитар“ и „Хигиенист“. Общо са наети 14 лица – 7 санитара и 7 хигиениста, за период от 12 месеца.
Резултат
Осигурена подкрепа на 6 бр. социални услуги, функциониращи на територията на община Белоградчик – Дневен център за стари хора, Преходно жилище, ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, ЦНСТ за деца без увреждания, ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравка и Дом за пълнолетни лица с деменция – с. Салаш.
Осигурена подкрепа на 92 потребители на социални услуги;
Осигурена подкрепа на 80 лица (заети от общо 66 лица и новоназначени 14 лица – персонал за оказване на подкрепа)
Осигурени технически средства – 6 бр. таблети и 2 бр. преносими компютри;
Осигурена допълнителна дезинфекция на сграден фонд на шест социални услуги ДДД;

Общо Бюджет по проекта: 276 119.23лв.
Период на изпълнение на проекта: 01.04.2021 – 01.05.2022г.

Прикачени файлове