ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП)

В Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) – Белоградчик се предоставят комплекс от социални услуги в общността за деца в риск от 0 г. до 18 г. и техните семейства.

В Центъра се предоставят следните услуги:

 • Социално консултиране;
 • Посредничество;
 • Образователна подкрепа;
 • Логопедична работа;
 • Психологическа работа;
 • Социална работа със семейства с деца в риск;
 • Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертва на малтретиране и неглижиране;
 • Обучения в умения за самостоятелен живот и социална интеграция;
 • Консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
 • Семейна подкрепа;
 • Насърчаване развитието на творческите способности на децата в риск чрез Програма „Творчески ателиета“ по метода на арт – терапията.

Работно време: от понеделник до петък от 08:30 ч до 17:00 ч.

Контакти: 3900 Белоградчик, ул. „Александър Батенберг“ № 6

Телефони за връзка:

Иванка Петрова – управител: 0887221700

Теодора Андреева – социален работник: 0884988633

e-mail: cop2020_belogradchik@abv.bg

Желаещите да ползват услугите на ЦОП трябва да подадат:

Заявление /по образец/ и Декларация за обработване на личните данни /по образец/.

Социалната услуга се предоставя по Проект BG05M9OP001-2.019-0020 „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа на деца и младежи в риск“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

ИНФОРМАЦИЯ