Стартираща пресконференция по Проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск“

На 15.10.2020 г. от 13.00 часа в залата на Младежки дом Белоградчик ще се проведе стартираща конференция по представяне на Проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск“, Договор BG05M9OP001-2.019-0020-C01, Процедура BG05M9OP001-2.019 , Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите,  ЕТАП 2 – предоставянето на социални  и интегрирани здравно-социални услуги  за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Главната цел на проекта е Разкриване и функциониране на социалните услуги Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, чрез въведена комплексна подкрепа и интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на децата в риск и техните семейства, както и на децата и младежите с увреждания и техните семейства.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020