ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2019 ГОДИНА

На основание чл.140, ал.4 от ЗПФ и решение № 121/30.07.2020г. на ОбС председателят на Общински съвет – Белоградчик отправя покана за участие в публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на община Белоградчик за 2019г.

Обсъждането ще се проведе на 19.08.2020г. /сряда/ от 17.30 ч. в Младежки дом – Белоградчик. Годишният отчет е публикуван на интернет страницата на общината: www.belogradchik.bg?p=22791

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/