ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НАБИРА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Община Белоградчик обявява процедура за набиране на документи на кандидати за работа в „Дневен център за подкрепа на младежи с увреждания и техните семейства” и в „Център за обществена подкрепа” по проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнението е по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – Компонент 1”. Съгласно разчетите на проекта са обявени 32 щатни броя свободни позиции общо за двата центъра.

Ще бъдат наети  управители, социални работници, психолози, сътрудник социална работа, медицински сестра, хигиенисти,  детегледачи, рехабилитатори, кенезитерапевти, логопеди, трудотерапевти, педагози, счетоводител, домакин, снабдител/шофьор.

Начина на провеждане на подбора е в два етапа – по документи и събеседване.

Кандидатите за участие ще бъдат оценявани по разработена процедура за подбор на персонал за предоставяне на социални услуги в общността.

Образци на необходимите документи за участие, могат да бъдат получени в Центърa за услуги и информация на община Белоградчик.

Документи ще се приемат от 10.07.2020 до 16.30 часа на 10.08.2020 г. в Информационен център на община Белоградчик.

Проекта е с финансиране от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. за срок от три години.  Одобрената сума е 2 145 332.97 лева.

Обявите и образците на документите за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на община Белоградчик.

Прессцентър на община на Белоградчик

 

Прикачени файлове

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/