ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Обособена позиция № 1 –  „Хляб и хлебни изделия”;

Обособена позиция № 2 – „Месо,месни продукти и риба“;

Обособена позиция №3 – „Мляко, млечни продукти и яйца“;

Обособена позиция №4 – “ Пресни плодове и зеленчуци“;

Обособена позиция №5 -„Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти“.

Номер на поръчката в АОП: 00287-2020-0002

 

Прикачени файлове