ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с въведеното извънредно положение в България училищата на територията на община Белоградчик успешно преминаха към дистанционна форма на обучение. Обучението на учениците се осъществява в електронна среда, чрез използване на електронни платформи и ресурси. В първите дни се появиха проблеми с пренатовареността на самите платформи, но постепенно това се преодолява. На учениците, които не разполагат с устройства, се раздават разпечатани материали.

Изборът на електронните платформи, предложени от Министерство на образованието са съобразени с възможностите на учениците. От тази седмица учениците на СУ „Хр. Ботев” преминат към използването на платформата „Microsoft Teams”.

Добрата работа на екипите от преподаватели  в  НУ „В. Левски”, СУ „Хр. Ботев” и ОУ „В. Априлов” – с. Рабиша, и бързата им адаптивност спомагат за поддържане интереса към учебния процес на учениците. Там, където се налага оказват индивидуален подход, чрез разговори по телефон, консултации с класните ръководители и др.

За по-малките ученици, нуждаещи се от помощ, работата е съобразена със свободното време на родителите им.

Активното участие и отговорност на родители, учители и ученици и добрата обратна връзка спомага за сработването на процеса на дистанционната форма на обучение, подчинена на най-важната задача – да опазим живота и здравето на децата.

Преслужба на община Белоградчик

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/