ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2020 – 2026 Г.

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 20.04.2020 г./ на настоящия проект на Програма за енергийна ефективност на Община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6. /дата на публикуване – 19.03.2020 г./

Отговорен служител: Николай Димитров
Email: kmet@belogradchik.bg
Дата на откриване: 19.03.2020г.
Дата на приключване: 20.04.2020г.

 

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/