ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик, Общински съвет – Белоградчик, на осн. чл. 26 и сл. от ЗНА, ОБЯВЯВА, че в процеса по изработване на проекта се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по изготвения проект в деловодството на Общински съвет – Белоградчик, на адрес: гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 6, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа или на електронен адрес: obs_belogradchik@abv.bg, в срок до 20.04.2020 г. включително.

Приложения: Проект; Доклад и мотиви;

Дата на публикуване: 16.03.2020

Лице за контакт: Ангел Петров Боянов – общински съветник, тел.: 0879 466 143

Отговорен служител: Ангел Петров Боянов
Email:  obs_belogradchik@abv.bg
Дата на откриване: 16.03.2020г.
Дата на приключване: 20.04.2020г.

 

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/