КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОНКРЕТНИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА

Считано от 09.03.2020 г. Община Белоградчик предприема конкретни действия за недопускане разпространението на COVID-19. Те касаят училища, детски заведения, организиране на масови мероприятия. Със заповедта на кмета на община Белоградчик е разпоредено детската градина на територията на общината да остане отворена, като бъде предприето осъществяването на противоепидемични мерки. Ще се извършва строг сутрешен филтър и задължително изискване за медицински преглед на входа от медицинските специалисти, като не се допускат деца със съмнение за заболяване. Ще се прави четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на помещенията. Директорите на детски заведения са длъжни да осигурят предпазни средства – ръкавици, дезинфектанти и др. за персонала. Ограничава се достъпът на външни лица. По преценка на родителите децата може да не посещават детските заведения в определения превантивен ограничителен период.

Със заповедта се преустановяват посещенията на културни мероприятия в т. ч. салоните на читалища, залите на Младежки дом, спортната зала, фитнес зали, тържества, чествания и др., в които се събират много хора на закрито, а също и организирането на масови културни, туристически и други мероприятия на открито – концерти, фестивали, изложения и др. Провеждането на спортни мероприятия ще се извършва без публика.

Забранява се провеждането на извънкласни дейности, олимпиади, учебни практики, състезания, турнири, ученически игри и др., в които участват деца и ученици.

В сградата на Общинска администрация – Белоградчик и в сградите на всички общински подразделения ще се извършва четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на кабинетите и помещенията.

Ограничава се достъпът на външни лица до всички социални услуги на територията на общината.

Копия от заповедта са изпратени на началника на Регионалното управление на образованието – Видин и на директора на Регионалната здравна инспекция – Видин, както и на всички заинтересовани институции.

Документът е издаден на основание заповед на министъра на здравеопазването от 8.03.2020 г. във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Габрово и Плевен, и препоръка на Националния оперативен щаб и е публикуван на интернет страница на Община Белоградчик: http://belogradchik.bg/?p=22038

Актуална информация относно новия коронавирус COVID-19 е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/bg/

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/