Допустими за финансиране многофамилни жилищни сгради по Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони 3

Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 – 2020, отвори нов прием по Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони 3 ”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони” за кандидатстване с проектни предложения, за внедряване на енергийни мерки в многофамилни жилищни сгради и публични сгради, с краен срок до 27.03.2020 г.
Минимален бюджет 200000,00 лв. и максимален бюджет 1500000.00 лв. за проектно предложение.
Приоритетната ос е насочена към внедряване на енергийни мерки в многофамилните жилищни сгради и публични сгради, целящо подобряване на енергийната им ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите. Интервенциите върху многофамилни жилищни сгради са допустими, само когато са учредени Сдружения на собствениците по Закона за етажната собственост.
Допустими са за финансиране многофамилни жилищни сгради, при наличието на следните условия:
Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. в 28-те града от 4-то йерархично ниво и многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво.
Допустими дейности:
Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на жилищните сгради;
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;
По външните сградни ограждащи елементи:
подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
По системите за поддържане на микроклимата:
основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, когато това има доказан енергоспестяващ ефект;
ремонт или подмяна на електрическата инсталация във връзка с изпълнение на енергоспестяващо осветление;;
инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници;
инсталиране на система за автоматизирано
ремонт или подмяна на електрическата инсталация във връзка с изпълнение на енергоспестяващо осветление;
инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници;
инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението;
газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
монтаж на индивидуални броячи, както се изисква от Директива 2012/27/ЕС (където е приложимо);
Строително – монтажни работи, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), могат да бъдат финансирани само ако с предложените мерки по проекта по ОПРР 2014¬2020 сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и повече от 60% енергийни спестявания от първична енергия. Изискването за повече от 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване;
Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултата на обновяването;
Обследвания за енергийна ефективност, оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на съществуващи жилищни сгради;
Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/