Условията на програма „Енергийна ефективност в периферните райони 3”

Уважаеми собственици на многофамилни и жилищни сгради в гр. Белоградчик, във връзка с възможността за внедряване на енергийни, конструктивни и др. мерки на многофамилни сгради по процедура BG16RFOP001-2.003„Енергийна ефективност в периферните райони 3”, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони”, оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на по-долу посочения интернет адрес, можете да се запознаете с условията на програмата, както и указания за учредяване на СС, със съответните приложения:  http://www.bgregio.eu/shemi/158/oprr.aspx

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/