Информационни разяснителни кампании и срещи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003„Енергийна ефективност в периферните райони 3”

Уважаеми собственици на многофамилни жилищни сгради, от 02.01.2020 г. до 15.01.2020 г., всеки работен ден от 17:30 часа, в сграда на Община администрация – Белоградчик, заседателна зала, ще се провеждат  информационни разяснителни кампании и срещи за реда, етапите, допустими кандидати и дейности, за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003„Енергийна ефективност в периферните райони 3”, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони”, оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/