Състав на постоянните комисии на ОБС – Белоградчик (мандат 2019-2023г.)

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБС БЕЛОГРАДЧИК – мандат 2019-2023г.

  1. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове и туризъм

Председател: Ангел Милчев Георгиев

Членове:

1. Тодор Кирилов Цеков;

2. Мирослава Чавдарова Димитрова;

3. Людмил Николов Алексиев;

4.Александър Кольов Алексиев.

  • Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване

Председател: Валентин Николов Драгомански

Членове:

1. Альоша Красимиров Вътков;

2. Мирослав Любомиров Ангелов;

3. Румен Георгиев Цанков;

4. Цветомир Любомиров Станимиров.

  • Комисия по култура, образование, здравеопазване, социални дейности и спорт

Председател: Мирослав Чавдарова Димитрова

Членове:

1. Ангел Петров Боянов;

2. Ася Данаилова Ганчева;

3. Цветомир Любомиров Станимиров;

4. Александър Кольов Алексиев.

4. Постоянна комисия по ЗПКОНПИ

Председател: Ангел Петров Боянов

Членове:

1. Мирослав Любомиров Ангелов;

2. Ангел Милчев Георгиев;

3. Валентин Николов Драгомански;

4. Румен Георгиев Цанков.