СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВИДИН И РАЙОНЕН СЪД – БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия към Общински съвет – Белоградчик, избрана с Решение №:10/18.11.2019г., публикува СПИСЪК ва допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Видин и Районен съд – Белоградчик.

До изслушване се допускат 9 кандидати, реши днес Временната комисия.

Изслушването ще се състои на 15.01.2020г. от 10,00ч. в Заседателната зала на Община Белоградчик.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност  могат да представят на Общински съвет – Белоградчик становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали няма да се разглеждат.

№: Заявление с вх.№: Кадидати
1 297/11.12.2019г. Иванка Петрова
2 309/17.12.2019г. Милена Любенова
3 312/18.12.2019г. Диана Бисерова
4 313/18.12.2019г. Бистра Симеонова
5 322/23.12.2019г. Бойка Тодорова
6 324/23.12.2020г. Красимир Димитров
7 325/23.12.2019г. Мариана Трендафилова
8 330/27.12.2019г. Цветомира Цолова
9 332/27.12.2019г. Албена Веселинова

Допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 са приложени в прикачения файл.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/