СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  В БЕЛОГРАДЧИК СТАРТИРА ПРОЕКТ  ЗА САНИРАНЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - Виж повече   |  

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК „

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0004

 

`