ТУРЛАЦИ И ТОРЛАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ СЕ СРЕЩНАХА В САЛАШ И БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

НА 30 АПРИЛ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕТО С ОТСТЪПКА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

На 30 април изтича срокът за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства  за 2019г. с 5 % отстъпка, ако се внесе пълния размер на дължимите суми.

След 30.04.2019г. задълженията за 2019г. могат да бъдат платени и на две равни вноски в следните срокове:

І – ва вноска: до 30.06.2019г.;

ІІ – ра вноска: до 31.10.2019г.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие, включително и принудително по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Плащането може да стане в брой или чрез ПОС терминал на касите в Центъра за услуги и информация в сградата на общината от 08,00 до 17,00 ч. без прекъсване всеки работен ден, с банков превод по следната сметка: IBAN BG65IABG74968400270200, BIC code: IABGBGSF, Интърнешънъл асет банк АД, клон Видин, офис Белоградчик, кодове за вид плащане: Данък върху превозни средства – 442300; Данък върху недвижими имоти – 442100; Такса за битови отпадъци – 442400; Патентен данък – 441400, както и в кметствата на населените места от общината за съоветното населено място.

За улеснение на гражданите, които живеят извън територията на общината, задълженията могат да се плащат лесно, евтино и бързо, без да е необходимо пътуване до Белоградчик. Това става на всяка една от касите на ИЗИПЕЙ /Easypay/в България и по интернет чрез сайта ИПЕЙ /Epay/. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК – за фирмите.

Други възможности са плащане в офисите на ОББ или през системата за е-банкиране на банката, като е необходимо само ЕГН и/или ЕИК, в онлайн офисите на „Български пощи“ ЕАД, в банковите офиси на „Банка ДСК“ ЕАД, през системата за отдалечено банкиране ДСК директ или чрез директен дебит, както и с ПИК на НАП.

Допълнителна информация и онлайн проверка на задълженията за МТД към община Белоградчик може да направи всеки в рубриката „Местни данъци и такси“ на официалния сайт: www.belogradchik.bg

Пресслужба община Белоградчик

`