ПРОГРАМА НА БЕЛОГРАДЧИШКИ ПАНАИР 2019 - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

НУ „Васил Левски”

НУ „Васил Левски” е самостоятелно, средищно училище. Основната мисия е да се подготвят децата на Белоградчик и близките селища около него за техния реален старт в живота.Училището разполага с 10 класни стаи, 1 компютърен кабинет, 1 ресурсен кабинет, медицински кабинет, библиотека, физкултурен салон, 3 спортни площадки.

Целите и приоритетитена училището са подчинени на мисията за постоянно обезпечаване добро ниво на  интегративна работа и на модерно образование чрез:

ü    Утвърждаване на добри педагогически практики, гарантиращи качеството на възпитателния и образователен процес;

ü    Поддържане на професионално ниво за усъвършенстване на уменията на всеки член на колегията за добро провеждане на пряката преподавателска и възпитателна работа и провеждане на ефективен консултинг със семействата или настойниците на посещаващите ни ученици в рамките на общи родителски и индивидуални срещи;

ü    Използване на цялостния потенциал на класните и извънкласни форми на работа с учениците за езикова интеграция и подобряване на общата грамотност и правоговорни умения на учениците от ромски произход;

ü    Създаване на условия за креативна изява и социално утвърждаване на ученици чрез участие в различни състезаня и конкурси на регионаално ниво;

ü    Умения за ефективно социално сътрудничество с представители на граждански и неправителствени сдружения в областта, страната и в рамките на ЕС в рамките на различни локални, регионални и междунаародни инициативи и проекти, отнасящи се до педагогически обмен на различни практики за добра работа в училище;

ü    Постоянно поддъражане на условия и среда за добро административно взаимодействие на училищното ръководство  с местните власти и РИО – Видин.

 

НУ „Васил Левски“ е екип от ученици, родители и учители, които залагат на новаторството и пълноценното общуване. Екип, който слага детето в център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят. Екип, готов да работи в международно сътрудничество в областта на интеркултурен обмен и образователни политики,  и работа за социална интеграция на малцинствата и учениците със СОП.

Приоритети:

–          Дейности по интеграция и социализация на децата и учениците от етническите малцинства и интегриране на деца със СОП. Работа с всички социални партньори за прибиране и задържане в училище на децата и учениците от ромското малцинство.

–          Подобряване на дейността по откриване, поощряване и развитие на талантливи деца и ученици. Подпомагане извънкласните форми на работа и изявите на учениците; обогатяване и ритуализация на училищния живот.

–          Превръщане на НУ в „Училище за всяко дете” съгласно визията на училището.

–          Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени от отпадане.

–          Създаване на приятна и здравословна среда, утвърждаваща здравословен начин на живот.

 

Контакти: 3900 Белоградчик

тел.: 093653262

моб. тел.:0884 73 36 48; 0879 82 62 59

e-mail: nu_vl@abv.bg

http://nulevski.ovo.bg/

СОУ „Христо Ботев”

Материална База

За творческата атмосфера в СОУ „Христо Ботев”, гр. Белоградчик, допринасят интериорът на ремонтираната сграда и много добре оборудваните кабинети по биология, химия, география, и други предмети. На разположение на учениците са два компютърни кабинета с непрекъснат сателитен достъп до интернет.

Физкултурният салон към училището е добре оборудван, с всички необходими удобства за приятно спортуване и релаксация. По програмата “Обществен форум” са изградени игрища за бадминтон и плажен волейбол.

Училищни дейности

СОУ ”Христо Ботев” поддържа и развива дългогодишни приятелски взаимоотношения и обмен на ученически групи с училища от гр. Зайчар и гр. Княжевац- Република Сърбия. Регулярно се провежда на Ден на самоуправлението, в който ученици и учители разменят своите места. Учениците приемат това като предизвикателство и показват новаторство.

Спорт

Доброто име на училището защитават отборите по волейбол и футбол. Волейболният отбор се ръководи от Красен Христов. Футболният отбор е петкратен областен първенец.

Контакти: 3900 Белоградчик,

ул.”Иван Вазов” №4a

тел: 093653135, 53277, 53962

тел./факс: 093653962

e-mail: b_hik.sou.001@abv.bg

http://sou-hb.hit.bg/

 

 

ОУВасил Евстатиев Априлов

ОУ„Васил Априлов” е основно (І – VІІІ клас) и е с общинско финансиране.
Училището е единствено, разположено извън общинския център – гр. Белоградчик.
В него се предлага качествено и достъпно образование от утвърдилия се през годините учителски състав. Работи на едносменен режим на обучение.

Контакти: 3938 с. Рабиша,

общ. Белоградчик, обл. Видин

tел.: 09329 6250

e-mail: ou_vea@mail.bg

 

ОДЗ Иглика

ОДЗ Иглика е целодневна детска градинана общинско финансиране, базирана в гр. Белоградчик. Детското заведение разполага с полудневна група с.Рабиша.

Контакти: 3900 Белоградчик,

ул. „Васил Левски” №5,

тел.: 0936 5 32 44

 

Детски комплекс

Детски комплекс е извънучилищно педагогическо учреждение.

Контакти: 3900 Белоградчик,

ул. „Васил Левски” №4,

тел.: 0936 5 31 55,

email: belogr_dk@dir.bg

https://www.facebook.com/pages/Детски-Комплекс-гр-Белоградчик/

`