Дейност

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

  • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Белограчик, издирва и установява съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взима мерки за техната социална защита и развитие;
  • Разглежда възпитателни дела срещу противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на общината;
  • Налага възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН и прави предложения до Районен съд – Белоградчик за налагане на възпитателните мерки „Настаняване в Социално-педагогически интернати” и „Настаняване във възпитателни училища-интернати”;
  • Налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите и ги подпомага при възпитанието на децата им;
  • Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
  • Изпълнява мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 10 от ЗБППМН.

Социалната, физическата, психологическата и психическа закрила на малолетните и непълнолетните са основни задачи в работата на комисията, както по отношение  на децата, пребиваващи на територията на община Белоградчик, така и на тези, настанени в специализирани институции.