НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (НУРИОВОС) И ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ПО ЧЛ. 6, АЛ.9 ОТ НУРИОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – ТРОШЕН КАМЪК ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО ОТ НАХОДИЩЕ „РАЯНОВЦИ”.

`